معاونت توسعه مدیریت و منابع

 

مدیریت منابع انسانی 

عنوان خدمت فرآیند خدمت مستندات مورد نیاز مسئول ارائه خدمت
گواهی کسر حقوق فرآیند مستندات مسئول ارائه
ثبت نام و برگزاری آزمون های استخدامی فرآیند مستندات الکترونیکی
صدور گواهی وضعیت پایان خدمت (پایان طرح) در توزیع پزشکان فرآیند مستندات الکترونیکی
صدور معرفینامه در توزیع پزشکان فرآیند مستندات الکترونیکی
صدور گواهی معافیت فرآیند مستندات الکترونیکی

 


گروه تحول اداری 

عنوان خدمت فرآیند خدمت مستندات مورد نیاز مسئول ارائه خدمت
تأییدیه شناسنامه آموزشی فرآیند مستندات

مسئول ارائه

ارتقا رتبه خبره و عالی فرآیند مستندات الکترونیکی

 


مدیریت پشتیبانی 

عنوان خدمت فرآیند خدمت مستندات مورد نیاز مسئول ارائه خدمت
ابلاغ قرارداد به تأمین اجتماعی و دارای (امور پیمانکاری) فرآیند مستندات مسئول ارائه
صدور نامه جهت دریافت مفاصا حساب (امور پیمانکاری) فرآیند مستندات مسئول ارائه
آزادسازی تضمین فرآیند ارجاع کار (امور پیمانکاری) فرآیند مستندات حضوری
معرفی افراد ستادی به بانک جهت دریافت وام مسکن فرآیند مستندات حضوری
معرفی اعضاء هیات علمی دانشگاه به بانک های عامل جهت دریافت وام مسکن فرآیند مستندات حضوری
درخواست خرید کالا و خدمات فرآیند مستندات الکترونیکی
درخواست کالا از انبار فرآیند مستندات الکترونیکی
درخواست غذا و کارپردازی فرآیند مستندات الکترونیکی

 

 

مدیریت مالی

عنوان خدمت فرآیند خدمت مستندات مورد نیاز مسئول ارائه خدمت
نظارت بر امور مربوط به پرداخت تسهیلات خرید و ساخت مسکن توسط بانک ها و رفع مشکلات احتمالی فرآیند مستندات مسئول ارائه

 

دسترسی سریع