معاونت درمان

 

عنوان خدمت فرآیند خدمت مستندات مورد نیاز مسئول ارائه خدمت
نظارت بر اجرای برنامه تحول نظام سلامت در مراکز تابعه دانشگاه های علوم پزشکی کشور فرآیند مستندات مسئول ارائه خدمت
بازدیدهای دوره ای و موردی از مراکز و موسسات ارائه دهنده خدمات تشخیصی درمانی فرآیند مستندات مسئول ارائه خدمت
صدور پروانه موسسات پزشکی فرآیند مستندات الکترونیکی
تمدید پروانه موسسات پزشکی فرآیند مستندات الکترونیکی
ابطال پروانه موسسات پزشکی بر اساس اعلام تعزیرات پزشکی فرآیند مستندات مسئول ارائه خدمت
اصلاحات مورد بر اساس تقاضای موسسه پزشکی فرآیند مستندات مسئول ارائه خدمت
لغو بر اساس زمانبندی تعیین شده در قرار داد تاسیس به دلیل عدم معرفی ملک و یا تاخیر در ارائه مدارک لازم فرآیند مستندات مسئول ارائه خدمت
توزیع پزشکان و صدور گواهی مربوطه تقسیم وتوزیع نیرو های پزشک در سطح دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور فرآیند مستندات الکترونیکی - الکترونیکی
فعالسازی مراکز پاسخگویی سلامت فرآیند مستندات سامانه تلفنی 115
برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی کشوری جهت توانمند سازی ارزیابی کشوری فرآیند مستندات حضوری
رسیدگی و پاسخگویی به شکایات در حوزه نظارت و اعتبار سنجی مؤسسات سلامت فرآبند مستندات حضوری

  

دسترسی سریع