حوزه ریاست

 

اداره بازرسی 

عنوان خدمت فرآیند خدمت مستندات مورد نیاز مسئول ارائه خدمت
رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی فرآیند مستندات سامانه تلفنی190
سامانه تلفنی 1690
سایت دانشگاه
اعلام نتایج آزمون ها و رسیدگی به شکایات داوطلبان آزمون ها فرآیند مستندات الکترونیکی
بازرسی از واحدهای زیرمجموعه دانشگاه فرآیند مستندات مسئول ارائه خدمت
پاسخگویی الکترونیکی به شکایت و اعلام دریافتی از سامانه سامد فرآیند مستندات مسئول ارائه خدمت
پاسخگویی الکترونیکی به شکایات و اعلامات دریافتی از سامانه ملی شکایات و اعلامات سازمان بازرسی کل کشور فرآیند مستندات مسئول ارائه خدمت
پاسخگویی مکتوب به مراجع جهت دریافت شکایات و اعلامات مردمی فرآیند مستندات مسئول ارائه خدمت

 


 

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات 

عنوان خدمت فرآیند خدمت مستندات مورد نیاز مسئول ارائه خدمت
نوبت دهی مراکز بهداشتی درمانی فرآیند مستندات الکترونیکی

 


 

دسترسی سریع