معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری

 

معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری

عنوان خدمت فرآیند خدمت مستندات مورد نیاز مسئول ارائه خدمت
ارتقاء اعضای هیئت علمی فرآیند مستندات الکترونیکی
ارزشیابی کلیه آزمون های علوم پزشکی فرآیند مستندات الکترونیکی
جذب اعضای هیئت علمی فرآیند مستندات الکترونیکی
ارتقاء اعضای هیئت علمی فرآیند مستندات الکترونیکی
اجرا و مشارکت در طرح ها و پژوهش های تحقیقاتی به منظور ارتقاء سلامت فرآیند مستندات الکترونیکی
آموزش مستمر جامعه پزشکی فرآیند مستندات سامانه جامع آموزش مداوم پزشکی
ثبت نام و برگزاری آزمون های علوم پزشکی فرآیند مستندات الکترونیکی
اعلام نتایج آزمون ها و رسیدگی به شکایات داوطلبان آزمون های علوم پزشکی فرآیند مستندات حضوری
ارزشیابی بخش های آموزشی دستیار دانشگاه های علوم پزشکی فرآیند مستندات حضوری

  

دسترسی سریع