معاونت بهداشتی

 

معاونت بهداشتی 

عنوان خدمت فرآیند خدمت مستندات مورد نیاز مسئول ارائه خدمت
ارتقاء آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت فرآیند مستندات ارائه مطالب آموزشی در پرتال معاونت بهداشتی
صدور گواهی نامه آموزش بهداشت عمومی فرآیند مستندات سامانه جامع بازرسی سلامت
صدور مجوز شرکت های مبارزه با حشرات و سمپاشی فرآیند مستندات مسئول ارائه خدمت
خدمات پزشک خانواده فرآیند مستندات سامانه سیب
تشکیل پرونده الکترونیک سلامت فرآیند مستندات سامانه سیب
تدوین استانداردها و کدگذاری و شناسه های حوزه سلامت فرآیند مستندات الکترونیکی
ثبت گواهی ولادت و مرگ فرآیند مستندات الکترونیکی

  

دسترسی سریع